STRONA GŁÓWNA

  

 

 

Termin składania wniosków upływa 26. 02. 2018r.

 

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną zamieszczone na tablicy informacyjnej w przedszkolu  02. 03. 2018r. po godz. 15.00

 

 UWAGA !! 

 

W przypadku zakwalifikowania dziecka

 

rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do

 

podpisania „Umowy” w terminie do 14.03.2018r. do godz. 1500.

 

Niepodpisanie w/w umowy w wyznaczonym terminie

oznacza skreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych

 

i utratę miejsca w przedszkolu.

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ  NA NASZĄ STRONĘ NA FACEBOOKU 

 

 

  „Dzieci nigdy nie słuchają starszych,

 

ale zawsze ich naśladują”

 

 James Baldwin 

 

       Dziecko XXI w. to symbol przyszłości, jego twórca i kreator. Priorytetem pracy naszej placówki jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków  dla wielokierunkowego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami i wrodzonym potencjałem oraz wspieranie jego potrzeb, zainteresowań i aktywności. Umiejętności i wartości, w które wyposażą nauczyciele  swoich wychowanków są bardzo istotne, ponieważ  dają podłoże do dalszego kształcenia.