KRYTERIA NABORU

    KRYTERIA NABORU i LICZBA PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA 

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA ŁOCHÓW

 

I ETAP REKRUTACJI

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1/ wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci); (załącznik nr 1 do wniosku)

2/  niepełnosprawność kandydata;

3/  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4/  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5/  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6/ samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

7/ objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria te mają jednakową wartość po 100 punktów.

 

II ETAP REKRUTACJI

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria naboru wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria, określone przez Radę Miejską w Łochowie Uchwałą nr XLI/286/2017 z dnia 22 marca 2017r.:

1.       

rodzeństwo kandydata jest już wychowankiem placówki do której składany jest wniosek

2 pkt

2.       

oboje rodzice (opiekunowie prawni) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

2 pkt

3.       

publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny publicznej szkoły podstawowej jest najbliżej położone od miejsca zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych)

2 pkt

4.       

publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny publicznej szkoły podstawowej jest najbliżej położone od miejsca zamieszkania krewnych kandydata wspierających rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

1 pkt

5.       

rodzice (opiekunowie prawni) odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Łochów

max 2 pkt

6.       

wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci)

1 pkt