Metody, które stosujemy

 

Rozumiemy potrzeby dziecka dlatego:

 

 

  • wspomagamy indywidualny i wszechstronny jego rozwój ;
  •  rozbudzamy ciekawość poznawczą, zachęcamy do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli   i przeżyć;
  • stwarzamy warunki do rozwoju samodzielności, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
  • tworzymy warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji teatralnej, plastycznej, muzycznej  i ruchowej;
  • dbamy o wyrównywanie szans edukacyjnych  i możliwość osiągania sukcesu;
  • rozwijamy  poczucie tożsamości narodowej  i  regionalnej.

 METODY PRACY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA

 

W codziennej pracy z dziećmi poszukujemy nowych rozwiązań pedagogicznych, aby  pobudzić wszechstronną  aktywność naszych wychowanków. Ich rozwój wspomagamy poprzez:

 

- Elementy metody nauki czytania Ireny Majchrzak pozwalającą  na  wczesne kształcenie umiejętności czytania już od 3 r.ż. dziecka;

 

-    Dziecięcą matematykę   Edyty  Gruszczyk- Kolczyńskiej    i Ewy Zielińskiej wprowadzającą dziecko

w świat matematyki w interesujący i bliski mu sposób;

 

-   Kinezjologię Edukacyjną Paula Dennisona –polegającą na wykorzystaniu naturalnego ruchu fizycznego

w celu uaktywnienia obu półkul mózgowych;

 

- Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne- ułatwiającą poznanie własnego ciała i otaczającej przestrzeni:

 

- Gimnastykę twórczą C. Orffa i R. Labana – polegającą na poznaniu swoich możliwości ruchowych, pracy  w grupie oraz rozwijaniu inteligencji;

 

 - Bajkoterapię z wykorzystywaniem bajek terapeutycznych Marii Molickiej ułatwiających dziecku zmaganie się z różnymi problemami emocjonalnymi  i lękowymi;

 

  - Gry i zabawy przeciw agresji –uczące  radzenia sobie   z emocjami, pokonywania własnych słabości, rozpoznawania  i rozumienia uczuć;

 

- Techniki relaksacyjne wg Jacobsona i Schultza -   z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej.